Mẫu giấy xác nhận thu nhập để quyết toán thuế TNCN mới nhất

Hiện nay, giấy xác nhận thu nhập để quyết toán thuế thu nhập cá nhân được áp dụng mẫu 20/TXN-TNCN mới nhất theo Thông tư 156. Mẫu giấy xác nhận thu nhập năm để quyết toán thuế TNCN được áp dụng cho một số trường hợp nhất định dưới đây.

giay xac nhan thu nhap de quyet toan thue tncn

I. Đối với hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân 

Mẫu 20/TXN-TNCN được áp dụng trong trường hợp nào? 

Chiếu theo Điều 1 Thông tư 119/2014/TT-BTC và điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC, hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN được áp dụng với: 

– Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công; thu nhập từ đại lý bảo hiểm; thu nhập từ đại lý xổ số; thu nhập từ bán hàng đa cấp khai quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo mẫu sau: 

 • Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 09/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này. – Phụ lục mẫu số 09-1/PL-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này. 
 • Phụ lục mẫu số 09-3/PL-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.
 • Phụ lục mẫu số 09-4/PL-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này. 
 • Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có). Cá nhân cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trên bản chụp đó. Trường hợp tổ chức trả thu nhập không cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân do tổ chức trả thu nhập đã chấm dứt hoạt động thì cơ quan thuế căn cứ cơ sở dữ liệu của ngành thuế để xem xét xử lý hồ sơ quyết toán thuế cho cá nhân mà không bắt buộc phải có chứng từ khấu trừ thuế. 

– Trường hợp, theo quy định của luật pháp nước ngoài, cơ quan thuế nước ngoài không cấp giấy xác nhận số thuế đã nộp, người nộp thuế có thể nộp bản chụp Giấy chứng nhận khấu trừ thuế (ghi rõ đã nộp thuế theo tờ khai thuế thu nhập nào) do cơ quan trả thu nhập cấp hoặc bản chụp chứng từ ngân hàng đối với số thuế đã nộp ở nước ngoài có xác nhận của người nộp thuế. 

– Bản chụp các hóa đơn, chứng từ chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học (nếu có).

– Trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài phải có tài liệu chứng minh hoặc xác nhận về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài kèm theo Thư xác nhận thu nhập năm mẫu số 20/TXN-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này.”

– Cá nhân vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công; vừa có thu nhập từ đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp; vừa có thu nhập từ kinh doanh khai quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo mẫu sau: 

 • Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 09/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này;
 • Phụ lục mẫu số 09-1/PL-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này.
 • Phụ lục mẫu số 09-2/PL-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này.
 • Phụ lục mẫu số 09-3/PL-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.
 • Phụ lục mẫu số 09-4/PL-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này.
 • Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có). Cá nhân cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trên bản chụp đó.

giay xac nhan thu nhap de quyet toan thue tncn

– Trường hợp, theo quy định của luật pháp nước ngoài, cơ quan thuế nước ngoài không cấp giấy xác nhận số thuế đã nộp, người nộp thuế có thể nộp bản chụp Giấy chứng nhận khấu trừ thuế (ghi rõ đã nộp thuế theo tờ khai thuế thu nhập nào) do cơ quan trả thu nhập cấp hoặc bản chụp chứng từ ngân hàng đối với số thuế đã nộp ở nước ngoài có xác nhận của người nộp thuế. 

– Bản chụp các hóa đơn chứng từ chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học (nếu có).

– Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 08B/KK-TNCN đối với cá nhân có tham gia kinh doanh theo nhóm.

– Trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài phải có tài liệu chứng minh hoặc xác nhận về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài kèm theo Thư xác nhận thu nhập năm mẫu số 20/TXN-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này.

Theo Công văn 1849/TCT-TNCN ngày 15/05/2015 của Tổng cục thuế: 

Cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài phải cung cấp tài liệu chứng minh thu nhập khi kê khai quyết toán thuế TNCN như: bản chụp chứng từ số thuế đã khấu trừ, tạm nộp trong năm, hợp đồng lao động… gửi kèm theo Thư xác nhận thu nhập năm hoặc xác nhận về các vấn đề liên quan đến các khoản thu nhập mà đơn vị đã trả và gửi kèm theo Thư xác nhận thu nhập năm mẫu số 20/TXN-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính – bản xác nhận thu nhập của cả năm. 

Kiến nghị của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa về việc hồ sơ quyết toán chỉ cần thư xác nhận thu nhập – mẫu số 20/XN-TNCN kèm theo Hợp đồng lao động là phù hợp. Tổng cục Thuế tiếp thu và sửa đổi tại Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ. Trong thời gian chưa có sửa đổi, đề nghị Cục Thuế hướng dẫn cá nhân thực hiện hồ sơ quyết toán theo quy định hiện hành. 

Theo Công văn 3857/CT-TTHT ngày 25/01/2017 hướng dẫn: 

Khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập. Tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập đã khấu trừ thuế phải cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo yêu cầu của cá nhân bị khấu trừ theo mẫu quy định, trừ trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho tổ chức chi trả. 

Trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài phải có tài liệu chứng minh hoặc xác nhận về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài kèm theo Thư xác nhận thu nhập năm mẫu số 20/TXN-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TTBTC. 

Hồ sơ quyết toán thuế TNCN của cá nhân phải có chứng từ chứng minh số thuế đã nộp trong năm (bao gồm cả chứng từ khấu trừ của cơ quan chi trả (nếu có)). 

Trường hợp cơ quan chi trả đã khấu trừ thuế TNCN của cá nhân nhưng không cấp chứng từ khấu trừ theo yêu cầu của cá nhân thì đề nghị Bà cung cấp thông tin của tổ chức chi trả để cơ quan Thuế kiểm tra, xem xét. 

Tùy vào mức độ vi phạm của tổ chức chi trả, cơ quan Thuế sẽ xử lý theo đúng quy định của Luật Quản lý Thuế.

Xem thêm Khóa học Hoàn thuế và thanh kiểm tra quyết toán thuế tại Học viện TACA

II. Giấy xác nhận thu nhập để quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Mẫu 20/TXN-TNCN theo Thông tư 156:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

THƯ XÁC NHẬN THU NHẬP 

Năm……….. 

Thay mặt tổ chức, cá nhân trả thu nhập: 

Tôi xin xác nhận về việc ông/bà: 

 1. Họ và tên:………………………………………………………………… 
 2. Chức vụ (nếu có):………………………………………………….. 

Được bổ nhiệm tới công tác tại Việt Nam với các chi tiết sau: 

 1. Ngày đến Việt Nam: ngày….tháng……..năm……………..
 2. Thu nhập trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm ..…đến ngày 31 tháng 12 năm……. Số tiền là……………………..đồng 

Trong đó: 

 1. Tại Việt nam:………………………đồng 
 2. Tại nước ngoài:…………………….đồng
 3. Các khoản bị khấu trừ ngoài Việt Nam (nếu có):………………………………… 

– Thuế thu nhập cá nhân:………………………………………………….. 

– Bảo hiểm xã hội hoặc các loại bảo hiểm bắt buộc tương tự:………………….

– Các khoản bị khấu trừ khác:…………………………………………….. 

 1. Tiền thuê nhà cho ông/bà …………tại Việt Nam là do………………..(ghi rõ tên tổ chức/cá nhân) trả, số tiền là:…………………………………………………………..đồng. 

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./. 

Gửi kèm: 

Hợp đồng lao động số……………ngày…….tháng……năm…….

… , ngày …… tháng …… năm …  

 ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP

CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP 

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Trên đây là toàn bộ những thông tin về hồ sơ xác nhận thu nhập để quyết toán thuế thu nhập cá nhân, hy vọng những thông tin này của Học viện TACA có thể giúp quý độc giả thuận tiện hơn trong quá trình khai thuế thu nhập cá nhân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *